top of page

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Yükümlülüğü

 

Codemag Yazılım Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. olarak kişisel veri güvenliği ve bilgi güvenliğine önem veriyoruz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği sizi kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, korunması, güncellenmesi, silinmesi ve ilgili kişilerin başvurusu hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Anayasamızın bir gereği olarak kişisel verilerin işlenmesi öncesinde/sırasısında/sonrasında özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerini korunması temel amaçlarımızdan biridir.

 

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Codemag  olarak Veri Sorumlusu Konumumuz

 

Codemag Yazılım Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. hizmet verdiği müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine, paydaşlarına, ziyaretçilerine ve kurumla bağlantısı olan diğer kişilere, kişisel verilerin korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu metni hazırlamıştır. Codemag Yazılım Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. değişiklikler çerçevesinde güncelleyecektir. Aydınlatma yükümlülüğümüz kurum içinde Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek olan KVKK Komitesi koordinasyonunda, web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerinden, halka açık alanlarda kullanılacak duyuru panoları, kurum içinde yer alan dijital ekranlar üzerinden veya SMS servisleri marifetiyle ilan edilecektir.

 

2. Gerçek Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı

 

Codemag Yazılım Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Yasalar çerçevesinde amaçla kısıtlı olmak üzere, ürün ve hizmetlerini geliştirmek, çalışanlarımızın iş hukukundan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini yerine getirebilmek, ticaret kanunlarına uygun olacak şekilde ticaret hayatımızı sürdürebilmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri toplayabilmektedir. KVKK kapsamında kimlik bilgileriniz, adresiniz, iletişim bilgileriniz, vergi numaranız, bazı finansal verileriniz matbu veya dijital ortamlar üzerinde işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kamu hizmetleri kapsamında yetkili adli ve idari makamlarla, şirketimiz için hizmet veren alt yüklenicilere, iş yaptığımız tedarikçilerimizle kısıtlı olarak, iş yapma amacıyla bazı kişisel verileriniz aktarılabilmektedir. Codemag Yazılım Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. olarak yurt dışına kişisel veri aktarmıyoruz.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarını ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar sıralanmıştır;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız

 

Müşterilerimizin satın alma, teknik, müşteri temsilcisi gibi ilgili ve yetkili kişilerin iş amacıyla kısıtlı olarak iş amacıyla kullanabilmek,

Ürettiğimiz ürünlerin müşterilerimize teslim edilebilmesi için ara taşıma ve nakliye iş ve işlemlerini gerçekleştiren 3. Taraf kişilerin işlemlerini takip edebilmek,

Ürettiğimiz ürünlerin müşterilerimize teslim edilebilmesi için ara taşıma ve nakliye iş ve işlemlerini gerçekleştiren araçların plakaları almak,

Yurt içinde ve yurt dışında ürün teslimi öncesinde ve sonrasında sevk irsaliyesi ve proformalarda ürünü teslim ettiğimize, taşıdığımıza dair ilgili kişilerin, kimlik ve iletişim bilgilerini alabilmek,

Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden sitemizi kullananlar “çerez politikası” gereği IP adresi ve benzeri bilgileri toplayabilmek,

Kurumumuzla iş amaçlı bağı bulunanların kişilerin iletişim amacıyla adres ve iletişimi gerçekleştirebilmek,

İş akitlerimizin, sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

Müşterilerimize daha iyi ürün üretebilmek ve müşterilerimiz lehine iş süreçlerini geliştirebilmek,

Müşteri memnuniyetini ölçmek için saha anketleri, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan üzerinden elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

Şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, sorunları çözebilmek,

İş başvurularınızı, staj başvurularınızı değerlendirebilmek,

İş birliği, ortak iş yapma, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanmak,

Sözleşmelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek,

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kapsamında elde edilen sağlık bilgisi sonuçları sadece iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yasalara uygun olarak veri toplamak,

Sendikal haklarla ilgili olarak çalışanların lehine olacak şekilde sendikal haklardan çalışanlarımızın faydalanmasını sağlamak,

Hizmet binalarımız parklarımız içinde güvenlik kameraları marifetiyle bina, tesis, park gibi yerlerde kamera görüntüleri kamu güvenliği ve iş güvenliğini sağlayabilmek,

İş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında bazı özen nitelikli sağlık verileriniz hukuki yükümlülükleri karşılamak,

Tedarikçilerin denetimi sırasında iş yaptığımız firmaların denetimlerinde kullanmak için bazı kişisel verileriniz kullanılmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflara Aktarımı

 

Codemag Yazılım Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. olarak müşterilerimiz, sürücülerimiz, çalışanlarımız, paydaşlarımız, tedarikçilerimizin kişisel verilerinin üçüncü üçüncü taraflar ile paylaşımı, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza alınarak gerçekleşmekte ve kural olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmamaktadır.

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın, ziyaretçilerimizin, misafirlerimizin kişisel verileri iş amaçlı, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, ürün ve hizmetlerimizi kurumumuz adına yürüten yüklenicilerle, SGK, mali denetim yapan yetkili organlara, yasal soruşturma ve kovuşturmalar için kolluk kuvvetleri ve mahkemeler ve diğer yetkili kamu kurumları ile kısıtlı olarak bazı kişisel verileriniz paylaşılmaktadır.

 

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik, idari, teknolojik, sistemsel ve hukuki önlemler alınmaktadır

 

Codemag Yazılım Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. olarak aldığımız kişisel verilerinizi, doğrudan/dolaylı olarak faaliyetlerimizi yürütebilmek, size daha kaliteli ürün ve hizmet sağlayabilmek, bakım onarım, tamirat ve garanti iş ve işlemleri için; iş birliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, finansa işlemleri yapabilmek için Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla kısıtlı ve işle ilgili bazı finansal verileriniz paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz grup şirketlerine aktarılmaktadır.

 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel veriler, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, yazılımlar, CD, DVD, USB, fotokopi, yazıcı, video, fotoğraf makinası, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak kişisel veri toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu, 5651 sayılı yasa gereği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Kararnamesi gibi ilgili diğer mevzuatlar gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 

4. Kişisel Verilerin Güvenliğine Dair Önlemlerimiz

 

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, Veri Güvenliği Politikamız gereği işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda korunmaktadır. Verilerinizin yetkisiz erişim, silinme, çalınma, hacklenme, siber saldırı gibi olaylara maruz kalmaması için en temel tedbirleri almaktayız. Kurumumuz veri güvenliği konusunda hassas davranmaktadır.

 

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz

Veri sorumlusu Codemag Yazılım Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Olarak:

 

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir

 

5. Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili kişilerin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:

 

Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 Sayılı Kanunun Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.Codemag .com.tr/KVKK adresinde yer almaktadır. 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Kurumumuz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz

Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında

Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal talepleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize taleplerinizi iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanuna uygun olarak mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde sizlere cevap verilecektir.

 

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi

 

Codemag Yazılım Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

 

Gazi Osman Paşa OSB Mahallesi, 3. Cadde. 15.Sokak, No:3 59500 Çerkezköy/Tekirdağ

bottom of page